RiR 2005:14; Förtidspension utan återvändo

2005 var rapporten klar från riksrevisionsverket. Socialförsäkringsutskottet hade uttalat en oro över utvecklingen av antalet förtidspensionärer. Man hade reformerat förtidspensionsområdet under åren 2000-2003 eftersom man ville stimulera förtidspensionärer att återgå till någon grad av arbete.

Socialförsäkringsutskottet hade vid flera tillfällen betonat vikten av att restarbetsförmågan hos förtidspensionärerna skulle tas till vara. Man hade infört regelstyrning under några år. Det var enligt utskottet inte rimligt att så många människor ställdes utanför arbetsmarknaden under långa perioder eller, om förtidspension blir aktuellt, under resten av sina annars förvärvsaktiva liv. Enligt utskottet finns det säkert i många fall en restarbetsförmåga som skulle kunna tas till vara om det fanns möjlighet till arbetslivsinriktad rehabilitering eller arbeten anpassade till personer med begränsad arbetsförmåga.

Frågan som ställdes i revisionsrapporten var: Har regeringens och Riksförsäkringsverkets vidtagna åtgärer inom förtidspensionsområdet stimulerat till återgång till arbete?

Svaret man fick var klart och entydigt Nej!

Varför?

Ja det förefaller när man läser hela rapporten att man misslyckats med att formulera tydliga mål och att få försäkringskassan att ändra arbetssätt.

Regeringen hade formulerat ett mål på förtidspensionsområdet. Målet gällde dock främst inflödet till förtidspension, det vill säga hur många personer som tillkommer till beståndet av förtidspensionärer. Målet var formulerat så att antalet förtidspensionärer fortfarande tilläts öka.

Resurstillskott till kassan hade använts till att framför allt göra bedömningar av rätten till sjukpenning så tidigt som möjligt i sjukfallen. Resurser hade även avsatts för att göra bedömningar av rätten till sjukpenning i långa sjukfall, där alternativet kan vara förtidspension.

Att få tillbaka folk i arbete som redan fått förtidspension verkar ha varit lågprioriterat. Man använde regelstyrning för att stimulera till återgång till arbete.

Reglerna om vilande förtidspension innebar att en person kunde ha sin förtidspension vilande under en period då han eller hon prövar att arbeta. Möjligheten hade dock utnyttjats i betydligt mindre utsträckning än vad man förväntade sig då reglerna infördes.

Försäkringskassan skulle göra efterkontroller för att upptäcka ärenden där personens arbetsförmåga har ökat och det kan bli aktuellt att minska eller dra in en förtidspension. Efterkontrollerna var lågt prioriterade av försäkringskassorna och effektiva metoder saknades. Det fanns mycket som tydde på att reglerna om efterkontroll inte tillämpades i tillräcklig omfattning.

Företrädare för kassorna vittnade dock om att ärenden med sjukersättning las åt sidan för att man i stället ska kunna arbeta mer med andra ärenden, där man tror att sannolikheten för framgång är större. Kunskaperna om rehabilitering av förtidspensionärer var mycket bristfälliga.

Det är okänt hur många förtidspensionärer som avslutade sin förtidspension och gick tillbaka till arbetsmarknaden. År 2004 återvände i bästa fall knappt en procent av förtidspensionärerna till arbetsmarknaden.

Ganska dyster läsning. Man såg problemen hos regering och socialförsäkringsutskottet men vidtagna åtgärder gav inte önskat resultat.

Man såg indikationer på att handläggarnas uppfattning om möjligheterna att återgå till arbete för de personer som i dag beviljas sjukersättning är densamma som för dem som tidigare beviljades förtidspension: Sjukersättning sågs som en slutstation.

Vad förseslog då riksrevisioneni rapporten från 2005

Regeringen borde överväga:

1) att ge i uppdrag till Försäkringskassan att utforma en strategi för omprövning av förtidspensioner beslutade före januari 2005 med särskild inriktning på yngre förtidspensionärer och
2)  att ge i uppdrag till Försäkringskassan att löpande redovisa åtgärder som har vidtagits i syfte att stimulera förtidspensionärers återgång i arbete.

Försäkringskassan bör överväga:

1)  att bedriva internkontroll inom förtidspensionsområdet mer regelbundet än den tillsyn som utövades av RFV,
2)  att följa upp vad som händer de förtidspensionärer som får sin ersättning nedsatt eller indragen och
3)  att analysera vilka faktorer som har betydelse för att fler förtidspensionärer ska kunna återgå i arbete.

Slutsatser: RFV:s resultatstyrning har återspeglat regeringens styrning. Det var främst regeringens övergripande mål om halvering av sjukpenningtalen som översattes till mätbara mål av RFV. Regeringens mål om en minskning av antalet nybeviljade förtidspensioner konkretiserades inte av RFV. Det målet föreföll ha saknat styrande verkan. Vad gäller utflödet från förtidspensionsbeståndet saknades formulerade mål från RFV.

Vad sa man på kassorna vid den här tiden: ”Målen har tagits på allvar, speciellt halveringsmålet. Fokus har legat på det målet eftersom ’vi måste ställa saker och ting till rätta’. Tyngdpunkten ligger på att ge rätt ersättning till stocken av sjukpenningfall. Dessutom jobbar man med de nya fallen, dvs. göra rätt från början. Därefter kommer målet som gäller sjuk- och aktivitetsersättning. Så har vi uppfattat att försäkringsavdelningen [Riksförsäkringsverket] vill ha det.”

Man sa också: ”Det är en koloss att ändra Försäkringskassans riktning. Nu har man satsat mycket på utbildning och sådant. Vi måste få fortsätta att arbeta med detta ett tag. Man måste ligga lågt med stora förändringar i regelverken.”

Jag vill hävda att den förra regeringen satte igång en process runt dessa viktiga frågor. Tillsköt resurser och såg allvarligt på frågorna.

Vad gjorde då alliansregeringen när de tillträdde.

1) Jan 2007: sänker taken i sjukförsäkrningen trots att kassan går med vinst

2) Juli 2007: Man tar bort arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

3) Januari 2008: minskar insynen i kassan genom att avskaffa lekmannanämnden

4) Januari 2008 sänks ersättningen ytterligare från sjukkassan

5) Juli 2008 införs den sk rehabiliterinskedjan med fasta tidsgränser. Stupstocken!

etc etc….

Dessutom omorganiserades försäkringskassorna och fick lägre anslag. Ordförande i styrelsen för Försäkringskassan i Sverige Inger Efraimsson avgick i dec 2007 i protest mot regeringens politik. Hon reagerade mot de orättfärdiga reglerna som infördes under året.

Jag har aldrig påstått att allt var bra under Persson-regeringen. Ohälsotalen steg i landet. Samtidigt måste man komma ihåg att vi har en mycket hög sysselsättningsgrad i ett internationellt perspektiv och kraven på arbetsmarknaden har hårdnat väsentligt. Detta bidrar till en ökad utslagning. Fortfarande är sysselsättningsgraden hög i landet även om den minskat under alliansregeringen.

Det ser ut som om inflödet till förtidspensionering slog rekord under Bildts regeringsår med som högst 170 personer om dagen. Nuvarande regering verkar inte ha tagit till sig slutsatserna och rekommendationerna i revisionsrapporten utan tror att folk blir friskare om de får mindre pengar och en mer osäker ekonomisk framtid.

Annonser

25 responses to “RiR 2005:14; Förtidspension utan återvändo

 1. Känner igen mycket som står i ditt inlägg.
  Vad jag kände i mitt arbete var att den största bristen var att det fanns inga rehabrutiner ute på företagen.
  De företag som jag hade kontakt med och som arbetade seriöst med rehabilitering tillsammans med FK och sjukvård fick mycket bra resultat med återgång till arbete.
  Jag upplevde att arbetet gick framåt och att FK blev mer och mer kunniga i detta och gärna utbildade företag i rehabilitering och regelverk.
  Det fanns ett regelverk som om man satte sig in i det så fanns det många möjligheter till bra rehabilitering.
  Mina gamla kontakter på FK och AF säger att idag fungerar rehabiliteringen uruselt med ett och annat undantag
  Och viktigast är om jag tänker tillbaka på en del av de ärendena som passerat mitt bord hade aldrig fått så lyckat resultat med dagens politik och det skrämmer mig för de hade sannolikt slutat illa för den enskilde.

  Så den stora frågan är ska vi ha en seriös rehabiliteringspolitik eller en lödderpolitik ?

 2. Tack för kommentaren; Gydvan

  Ja det är fruktansvärt att man har skapat ett stelbent regelverk som inte ser till individens bästa utan bara fokuserar på att få så stort överskott i försäkringskassan som sen kan finansiera skattesänkningar. Nu har man dessutom tagit bort arbetsgivaransvaret för rehabiliteringen. Helt sjukt!

  Tråkigt att inte FK fick fortsätta att arbeta efter riksrevisionsverkets direktiv.

  Jag jobbar för en ny regering i höst…..

 3. Jonny Disenfeldt

  Så jag antar att en rödgrön regering kommer att följa RRV råd …

  1) att ge i uppdrag till Försäkringskassan att utforma en strategi för omprövning av förtidspensioner beslutade före januari 2005 med särskild inriktning på yngre förtidspensionärer och

  2) att ge i uppdrag till Försäkringskassan att löpande redovisa åtgärder som har vidtagits i syfte att stimulera förtidspensionärers återgång i arbete.

 4. Ja, vad en socialdemokratiskt ledd regering skulle göra exakt går inte att ge besked om utifrån den här rapporten. Det har rju hänt en del sen dess

  En haverikommission vore nog på sin plats.

 5. Jonny Disenfeldt

  Det kan jag hålla med om, socialdemokraternas gamla politik var katastrofal, dagens regelsystem införda av alliansen verkar lämna mycket att önska men det RRV skrev under S-regimens sönderfall verkar vara en bra ide

  1) att ge i uppdrag till Försäkringskassan att utforma en strategi för omprövning av förtidspensioner beslutade före januari 2005 med särskild inriktning på yngre förtidspensionärer

  Sedan måste ju regeringen ge landets privata näringsliv grogrund att växa ordentligt så att inte bara dagens arbetslösa men även de massor som återförs till hel/deltidsarbete från sin förtidspensionering får arbeten. Då kanske det inte är en bra ide att börja med att avveckla RUT innan man gjort en nationalekonomisk utredning av konsekvenserna …

 6. Katastrofal var kanske inte ordet. Men den var inte bra.

  Ja, direktiven från RRV var bra.

  I skolnämnden som jag sitter i har vi ju kommunrevision av och till. Mycket bra. Man blir ibland hemmablind.

 7. Jag hävdar samma som dig Britta att den förra regeringen startade en process som var viktig.
  Det är tydligt att den förra regeringen såg mer seriöst på sjukförsäkringsfrågorna än nuvarande och startade inte en utan ett flertal processor.
  Det fanns även en flexibilitet inom systemet som gjorde att man kunde se till individens helhetssituation.

  Det fanns en klart större kompetens hos förra regeringen än vad nuvarande regering har visat med sin minst sagt sjuka politik.

 8. JD, är det inte en bisarr inställning att först sparka ut en massa från sjukförsäkringen och sedan sponsra medel och högavlönade med bidrag som är finansierade av socialförsäkringen?

 9. Jonny Disenfeldt

  Gydvan – Socialdemokraternas gamla politik på detta området var bankrutt, även de hade fått pröva något nytt.

  De som är sjuka ska vara sjukskrivna , rehabiliteras och börja arbeta i takt med sin arbetsförmåga.

  De som är felaktigt förtidspensionerade skall även de rehabiliteras och börja arbeta i takt med sin arbetsförmåga.

  Detta har inget att göra med att vi trots ett av världens högsta skattetryck har en så ineffektiv hantering på många områden inom det offentliga.

  Det är självklart att t.ex en arbetarfamilj med två heltidsarbetare som nu från 2010 får 30000 – 40000 kronor mer i plånboken tack vare jobbskatteavdraget får ett lite bättre liv med lite större marginaler.

  En politik som du och socialdemokraterna varit emot hela tiden. En i sanning arbetarfientlig politik du / de står för.

  Det är för övrigt dessa arbetare som betalar in till systemet som fortfarande är överfinansierat.

 10. De får inte bättre marginaler

  de kommer att tvingas ta en egen inkomstförsäkring en egen sjukförsäkring etc

  om någon av dem har en kronisk sjukdom kommer avgiferna att bli så höga att de inte har råd

 11. Jonny Disenfeldt

  Jo de får betydligt bättre marginaler men det räcker inte, det behövs mer för att göra familjer med låga/normala inkomster ekonomiskt självständiga på sitt eget arbete.

  Att du och dina kamrater är emot en sådan förbättring för vanliga arbetarfamiljer är en av anledningarna till att ni förlorar så mycket i opinionen. Varför tror du att ni gått från 45% ner mot 30% ???

  Detta är en av huvudanledningarna. Andra är valet av partiledare, stärkta samarbetet med V och Mp samt givetvis verklighetens utfall av hur alliansen på ett så bra sätt lyckats styra Sverige genom en av historiens värsta ekonomiska kollapser, samtidigt sänka skatterna rejält för arbetare och hålla välfärden på en fortsatt bra nivå. Det ger trovärdighet.

 12. JD, var får du allt ifrån?
  Många sjuka är inte sjukskrivna idag.
  Rehabilitering finns knappt idag.
  Där är ingen som rehabiliteras ut i arbetslivet i sin egen takt idag.
  Tror du det eller är det som du anser det ska vara?

  Men att en arbetarfamilj skulle få 30-40 ooo mer nu per år är en av alliansens alla myter, räkna undan vad en sjukförsäkring kostar, räkna ut vad en inkomstförsäkring kostar, dra sedan ifrån det.
  Sedan kan vi börja räkna på sjukfrånvaron som är större inom LO-kollektivet pga av deras arbetssituation är tyngre.
  Vi kan räkna på de 10tusentals LOkvinnor som förlorat sin möjlighet till deltidsstämpla, de har ingen möjlighet till inkomstförsäkring, de kan inte lösa den.
  Vi kan räkna på alla 100tusentals vikarier inom vård, skola, handels, restaurang och som även börjar bli problem inom TCO som inte kan lösa inkomstförsäkring.

  Hur många hjärt och kärlsjuka har vi i Sverige? Hur många diabetiker? Hur många andra med MS, reumatism och andra kroniska sjukdomar? Kommer de att kunna ta en sjukförsäkring? kommer de att kunna ta en inkomstförsäkring? Då kan man börja räkna på deras livsinkomst och inse att skattesänkningarna ger inte dem någon ökad livsinkomst.

  Så att du bara kan antyda att alliansen är ett arbetarparti är så löjligt att man undrar om du tror på det själv.

  En till sak är ganska intressant och i en del löneförhandlingar nu så är ett av argumentet att ”ni har fått så mycket mer redan i plånboken via skattesänknigar så vi tar det lite lugnare med löneförhöjningar”
  Som arbetsgivare kan man lugnt luta sig tillbaka med det argumentet. Så skattesänkningarna är bara ytterliggare et steg till lönedumpningar.

 13. JD, har du någon gång funderat på om det har någon betydelse att svensk media ägs till 90% av borgarna?
  S har sjunkit sedan presstödet raserades, nu finns det nästan bara alliansmegafoner sommycket sällan tar in 2 sidor av en debatt.

 14. Jonny Disenfeldt

  Gydvan –
  Vilken tragikomisk inställning. Allt är medias fel. Media är vridet åt fel håll.
  Med den sortens insikt är det inte undra på att partiet rasar mer och mer.
  Det blir mer och mer marginaliserat.

  Det är inte länge sedan vänster-TV påverkade ett val i socialdemokratins favör (valstugereportaget).

  Stagnation inom partiet är det, brist på förnyelse och insikt om att nya tider, nya generationer, ett modernt samhälle
  kräver en ny politik. En insikt om att skattehöjandet har nått vägs ände behövs.

  Rehabilitering behövs definitivt mycket mer av, men vad jag vet har rehabilitering alltid varit en svaghet i vårt samhälle oavsett vem som styrt landet.

  Nej, det är ingen myt. Du vill bara inte inse fakta. Du lever inte i vardagen verkar det som, är du bosatt på Sveavägen i partihögkvarteret ?

 15. Jonny

  Alliansen har tagit bort arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar. Att alliansen skulla ha budgeterat något för att förbättra för de sjuka och arbetslösa i landet finns inte. Försök inte inbilla nån att det finns någon plan från alliansen att ta itu med de här frågorna. Då hade de inte genomdrivit den sk sjukförsäkringsreformen trots alla varningssignaler från remissinstanserna.

  Man sänker ersättningsnivåerna i systemen för att få råd med skattesänkningar. Var och en klare sig bäst han vill!

 16. Jonny Disenfeldt

  Britta –

  Som jag sade –

  Rehabilitering behövs definitivt mycket mer av, men vad jag vet har rehabilitering alltid varit en svaghet i vårt samhälle oavsett vem som styrt landet.

  Kan tillägga, och oavsett vem som anses ha huvudansvaret ekonomiskt sett.

  Försök inte inbilla nån att det finns någon plan från de rödgröna heller att ta itu med de här frågorna.

  • Jonny

   Det är så himla lätt att säga rehabilitering behövs

   Men visa mig på något exempel i allianspolitiken där man har tagit itu med frågan!!! Det fanns en bra plan och och en lovande inriktning innan alliansen trädde till och raserade verksamheten.

 17. Jo, JD det finns en plan som är så mycket mer seriös. Men vi kommer ingenstans i diskussionen om sjukförsäkring och rehabilitering för din kunskap om de gamla reglerna är inte stor och i nuvarande regelverk så har du inte heller uttryckt någon större insyn om hur det fungerar.
  Ja man kan alltid tycka som du att det ska till rehabilitering. men det enda parti som uttryckt sig seriöst i de frågorna är S och i viss mån V, MP verkar vara med på S och Vs uttalande (upplever att det är ingen hjärtefråga för MP men iheller ingen motsatsfråga)
  Att det inte fungerade på S tid är en sak för de sista åren försökte de verkligen seriöst att ta tag i dessa frågorna och där det fungerade så blev det bra resultat men du fortsätter att blunda och tycker en massa i största allmänhet.

  Men att hålla på att angripa S i denna fråga när alliansen har misslyckats så totalt och visat en otroligt skrämmande människosyn i dessa frågorna blir ju bara pinsamt
  Nu är det alliansen som har ansvaret och att hela tiden flytta fokus till S är bara gammal alliansretorik för att undvika att prata om sin egen politik.
  Du undviker egentligen själva problemet idag och det är den misslyckade socialpolitiken från alliansen..

 18. Jonny Disenfeldt

  Man kan bara titta i backspegeln i nuläget och då är svaret att ingen regering oavsett partifärg har lyckats i någon större omfattning lösa problematiken med rehabilitering.

  Det verkar alltså inte vara en valvinnande fråga för någondera av de två blocken.

  Det behövs helt uppenbart ett komplett nytt krafttag i denna mycket svårlösta problematik där många människor är inblandade med oerhört olika behov.

  Att sjukskrivningstalen drastigt gått ner under alliansens senaste tid är däremot positivt, likaså att man fått bukt med den hänsynslösa förtidspensionering som s-regimen ägnade sig åt.

  Oavsett regim i framtiden så finns det som sagt mycket kvar att önska, det kommer aldrig att bli helt bra (en omöjlighet och bara dumt att påskina) , men det kan bli mycket bättre.

 19. du fortsätter ju bara att tycka

  Kom igen nu:

  Ge exempel på vilken annan väg som alliansen har valt istället för den som s slog in på under 2000-talet.

  Man har ju haft fyra år på sig. Vad har man gjort. I mina ögon raserat den verksamhet som var på väg att byggas upp och i stället tagit bort rehabiliteringsansvaret för arbetsgivaren.

  Jag vill inte ha fler undanglidande kommentarer!

 20. Jonny Disenfeldt

  Jag är inte medlem i något parti som ingår i alliansen eller något annat parti för delen. Därför försvarar jag inte sittande allians eller någon annan partikombination, jag är självständig.

  Jag observerar och kommenterar.

 21. ja du jonny. observerar och tycker skulle jag vilja säga.

  läs gärna den här länken alla som har intresse av hur det verkligen är med sjukskrivna

  http://leinejohansson.blogspot.com/2010/08/sluta-ljug-nu-christina-h-p.html

 22. Jonny Disenfeldt

  Lögner och snedvridna uppgifter hittar man gott om bland poltiker, av någon anledning verkar det vara väldigt vanligt i denna yrkesgrupp , man verkar vilja lura väljarna. Allt verkar vara tillåtet och nu när valdagen närmar sig så märks det att det blir allt värre.

  Nu tack vare internets växande popularitet och genomslag och digitala medias möjlighet att lagra och ge access till tidningar, TV reportage etc så blir det allt lättare att avslöja dessa halvsanningar, rena lögner, de frenetiska försök att revidera historien …

  Jag har under ett par månader när jag läst S-bloggares alster förfärats över nivån som finns, den är urusel, till och med bland de som bloggar och som befinner sig på riksdagsnivå, beklämmande helt klart.

 23. Jaha

  nu tycker du igen; och den andra kommentaren tog jag bort eftersom den inte hörde till ämnet. Starta en egen blogg om du vill skriva vad du vill

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s